Geplaatst: 10 oktober 2023

Krijg ik de kinderbijslag als ik onder bewind sta?

Met de kinderbijslag draagt de overheid bij aan de onderhoudskosten van uw kind(eren). Hierbij kunt u denken aan voeding, schoolkosten, kleding, sport en nog veel meer. De hoogte van de kinderbijslag die u ontvangt is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van uw kinderen.

Uitbetaling van de kinderbijslag onder bewind

De kinderbijslag wordt uitbetaald op uw beheerrekening. Vaak wordt dit aan u doorbetaald, dat is echter niet verplicht.

Het kan zijn dat de doorbetaling op het zelfde moment plaats vindt als dat de SVB de kinderbijslag uitbetaald. Het kan ook zijn dat u het bedrag liever verdeelt en elke maand een deel van de uitbetaling ontvangt.

Moet de bewindvoerder de kinderbijslag doorbetalen?

Wij horen regelmatig dat het verplicht is om de kinderbijslag door te betalen. Dit is echter niet het geval. Het klopt dat schuldeisers hier geen recht op hebben, ook wordt het buiten beschouwing gelaten bij een eventuele schuldregeling of WSNP-traject. In veruit de meeste situaties is het dan ook mogelijk om de kinderbijslag door te betalen. Het is echter geen verplichting om de kinderbijslag direct aan u over te maken.

Wanneer het geld op de beheerrekening staat komt het namelijk ook ten goede aan uw vermogen. In geval van nood kan dit ook voor andere nota’s gebruikt worden.

Wij trachten de kinderbijslag buiten het budgetplan te laten, zodat u hierover kunt beschikken. Hier kunnen echter geen garanties op worden gegeven.


Geplaatst:

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

 

Beschermingsbewind vraagt u aan middels een zogenaamd verzoekschrift. De aanvraag (het verzoekschrift) dient u te sturen naar het kantongerecht in uw regio. Na ontvangst worden de aanvrager, de betrokkene en eventuele andere belanghebbende uitgenodigd voor een korte hoorzitting. De kantonrechter oordeelt in deze zitting of beschermingsbewind van toepassing is.

In dit verzoekschrift geeft u o.a. aan wie het verzoek indient, voor wie er beschermingsbewind wordt aangevraagd en waarom en wie de beoogd bewindvoerder is. Indien u reeds contact heeft gehad met een professioneel bewindvoerder dan geeft deze een bereidverklaring af. Dit houdt in dat de bewindvoerder bereid is om de beschermingsbewindvoeder te worden voor de betrokkene.

Vaak zorgt de bewindvoerder ervoor dat de aanvraag compleet bij de rechtbank wordt aangeleverd.

Ook zonder bewindvoerder kan er reeds een aanvraag worden ingediend. De rechtbank kan u verzoeken om dan zelf opzoek te gaan naar een beschermingsbewindvoerder die bereid is om het bewind te voeren of de rechtbank kan een beschermingsbewindvoerder aanwijzen. Wij adviseren u ten alle tijden om vooraf op zoek te gaan naar een bewindvoerder, op deze manier kunt u ook kijken of u en de beoogd bewindvoerder een klik hebben. De bewindvoerder is namelijk toch verantwoordelijk voor uw financiële zaken en maakt keuzes voor u wanneer u hier niet toe in staat bent.

Voor meer informatie over de aanvraag beschermingsbewind kunt u contact opnemen met de door uw beoogd bewindvoerder.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

 


Geplaatst:

Is het mogelijk dat er nieuwe schulden ontstaan tijdens de bewindvoering?

Wanneer uw goederen onder bewind zijn gesteld, is het de bedoeling dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan. Wanneer u budgetplan op orde is en al uw inkomsten correct binnen komen en er geen vreemde uitgaven zijn, dan is het ontstaan van nieuwe schulden niet aannemelijk.

Hoe kunnen er toch nieuwe schulden ontstaan tijdens bewindvoering?

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor er toch nieuwe schulden ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er zonder overleg aankopen gedaan worden op afbetaling, boetes worden gereden die niet betaald kunnen worden of abonnementen afgesloten worden die niet binnen het budgetplan passen.

Wanneer er inkomsten ontvangen worden vanuit bijvoorbeeld de participatiewet dan moet u aan verplichtingen voldoen. Doet u dit niet dan kan het zijn dat dit gevolgen heeft voor de (hoogte van uw) uitkering. Wanneer er te weinig of geen inkomsten binnenkomen ontstaan er vanzelfsprekend problemen in de vaste lasten. Uw bewindvoerder kan u ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering echter moet u zelf de verplichtingen naleven om uw uitkering te behouden.

Ook het niet tijdig doorgeven van wijzigingen kan leiden tot het ontstaan van schulden. Gaat uw samenwonen of schrijft u iemand in op uw adres dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering en huurtoeslag. Wanneer u dit niet of te laat doorgeeft aan uw bewindvoerder kan het zijn dat zowel (een deel van) de huurtoeslag en de uitkering terugbetaald moeten worden.

Andere oorzaak van nieuwe schulden

Zijn bovenstaande situaties niet op uw van toepassing, vraag uw bewindvoerder dan hoe de nieuwe schulden zijn ontstaan. De bewindvoerder kan u hier antwoord op geven.

Nieuwe schulden en een WSNP-traject

Wanneer er tijdens een WSNP-traject nieuwe schulden ontstaan. Kan dit gevolgen hebben voor het positief afronden van het WSNP-traject. Uw WSNP-bewindvoerder kan u meer informatie geven over de gevolgen van het ontstaan van nieuwe schulden. Het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt om de nieuwe schulden voor het eind van het WSNP-traject alsnog af te lossen, echter is dit per situatie verschillend.


Geplaatst: 16 mei 2023

Wanneer stopt de bewindvoering?

De onderbewindstelling kan alleen worden beëindigd door de kantonrechter. Wanneer de oorzaak die aan het bewind ten grondslag lag niet meer van toepassing is kan het bewind worden beëindigd. Dit houdt in dat de onderbewindgestelde weer in staat is om zelf zijn financiën te beheren.

Om het bewind te laten beëindigen dient er een verzoek ingediend te worden bij de rechtbank, in dit verzoek geeft de onderbewindgestelde aan waarom bewindvoering niet meer noodzakelijk is.

Naar aanleiding van het verzoek worden u en uw bewindvoerder opgeroepen door de kantonrechter om het verzoek tot beëindiging te bespreken. Na afloop van de zitting beslist de kantonrechter of het beschermingsbewind nog noodzakelijk is of niet, zo niet dan zal de maatregel worden opgeheven. Wanneer de kantonrechter besluit dat bewindvoering niet meer noodzakelijk is dan zal de maatregel worden opgeheven.

Het bewind eindigt ook als:

Bewindvoering kan ook worden beëindigd op het verzoek van de beschermingsbewindvoerder. Wanneer de voorwaarden van de bewindvoerder niet worden nageleefd en de onderbewindgestelde keer op keer afspraken niet nakomt dan kan de bewindvoerder een verzoek indienen om de onderbewindstelling te beëindigen.

De kantonrechter kan in dit geval opzoek gaan naar een andere bewindvoerder voor de onderbewindgestelde of besluiten dat deze maatregel niet meer noodzakelijk is.


Geplaatst:

Is het mogelijk over te stappen naar een andere bewindvoerder?

Het is mogelijk om wegens gegronde redenen over te stappen naar een andere bewindvoerder. Indien u wilt overstappen van een andere beschermingsbewindvoerder naar FIDIMA dan adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw huidige bewindvoerder om de problemen bespreekbaar te maken. Indien dit geen resultaat heeft adviseren wij u om een klacht in te dienen via de klachtenprocedure van uw huidige bewindvoerder.

Wanneer u het vertrouwen in uw bewindvoerder volledig kwijt bent, dan kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om over te stappen naar een andere bewindvoerder.

Indien u wilt overstappen naar FIDIMA dan kunt u altijd een kennismakingsgesprek aanvragen. Wanneer u daadwerkelijk wilt overstappen naar FIDIMA dan zal FIDIMA altijd eerst contact opnemen met uw huidige bewindvoerder om de overstap te bespreken.

Indien u onder bewind staat bij FIDIMA en u bent niet tevreden dan zouden wij dit graag samen met u oplossen. Indien het oplossen niet mogelijk is en u wilt echt overstappen, dan adviseren wij u om een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Het staat u altijd vrij om de rechtbank te verzoeken om over te stappen naar een andere bewindvoerder, echter besluit uiteindelijk de kantonrechter of u de overstap naar een andere bewindvoerder mag maken.

U dient er rekening mee te houden dat het overstappen naar een andere bewindvoerder uw traject soms kan vertragen. De nieuwe bewindvoerder dient namelijk opnieuw uw dossier in kaart te krijgen, terwijl uw huidige bewindvoerder al volledig op de hoogte is van uw dossier.


Geplaatst:

Kan ik gebruik maken van internetbankieren als er sprake is van bewindvoering?

Afhankelijk van de bank waarbij u en uw bewindvoerder bankieren is internetbankieren mogelijk.

Wanneer u een beschermingsbewindvoerder heeft is deze verplicht de banken (waar u uw bankrekening heeft) te informeren over het beschermingsbewind. Dit is onder andere nodig, omdat de bewindvoerder verantwoording moet afleggen over uw inkomsten en uitgaven aan de rechtbank, in de jaarlijkse rekening en verantwoording.

Wanneer de bewindvoerder de bank waar u een rekening heeft, heeft geïnformeerd over het beschermingsbewind dan kan het zijn dat uw bank het internetbankieren blokkeert. Dit gebeurd niet bij alle banken en iedere bank heeft zijn eigen mogelijkheden.

Internetbankieren bewindvoering ING

Wanneer uw bewindvoerder zowel de beheer- als leefgeldrekening bij de ING heeft, is internetbankieren voor u niet mogelijk.

Bewindvoering Internetbankieren ABN

Wanneer uw bewindvoerder bij de ABN bankiert, dan kunt u online bankieren op uw leefgeldrekening. Dit houdt in dat uw real-time inzage heeft op uw leefgeldrekening. Afhankelijk van de instellingen kunt u ook betalingen doen met iDeal vanaf uw leefgeldrekening bij de ABN AMRO.

Let op, indien u met uw partner een en/of rekening heeft bij de ABN AMRO, dan is het niet mogelijk om te online bankieren.

Rabobank online bankieren en bewindvoering

De Rabobank heeft diverse opties voor internetbankieren wanneer u onder bewind staat. Echter om de mogelijkheden binnen uw situatie te beoordelen dient u contact op te nemen met uw bewindvoerder.

SNS en Triodos met bewindvoering

Wanneer u bij ons onder bewind staat en u heeft een rekening bij de Triodos of SNS dan blijft online bankieren beschikbaar op de leefgeldrekening. Over het algemeen openen wij geen beheerrekeningen bij één van deze banken.

Inzage in de beheerrekening

Bewindvoerders werken vaak wel met een software pakket waardoor u toch inzage kunt krijgen in de transacties op uw bankrekening(en). Zo werkt FIDIMA met Onview, hierop kunt u inloggen en uw saldo en/of transacties bekijken. Let op, dit is een moment opname en kan hierdoor enkele dagen achterlopen.