Geplaatst: 10 oktober 2023

WSNP

WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als het niet is gelukt om via de gemeente in een geslaagde schuldregeling te komen kan er een aanvraag gedaan worden voor een WSNP. De aanvraag van de WSNP wordt behandeld door de rechtbank, er wordt een uitnodiging gestuurd met daarbij de datum van de zitting.

Tijdens de zitting bij de rechtbank zal de rechter vragen stellen over het ontstaan van de schulden en wat u heeft gedaan om tot een oplossing te komen. De rechtbank vindt het belangrijk dat u kunt laten zien dat u werkt of moeite doet om aan het werk te komen. Dit zal de kans op een toelating tot de WSNP vergroten. Als u niet kunt werken zult u medische stukken naar de rechtbank moeten sturen waarin staat wat de reden hiervan is.

U ontvangt thuis een brief met de uitspraak van de rechtbank. Als u wordt toegelaten tot de WSNP staat in het besluit van de rechtbank wie uw WSNP bewindvoerder wordt. Als u al een beschermingsbewindvoerder heeft, zult u tijdens het WSNP traject twee bewindvoerders hebben; een beschermingsbewindvoerder en een WSNP bewindvoerder. De WSNP bewindvoerder komt kort na de toelating bij u op huisbezoek, tijdens dit bezoek zullen uw verplichtingen nogmaals uitgelegd worden. Hierna zal er een berekening gemaakt worden van wat u maandelijks moet afdragen aan de WSNP.
Zolang u in het WSNP traject zit wordt er verwacht dat u per week minimaal één sollicitatiebrief verstuurd. Hiervan moet u bewijzen sturen naar de WSNP bewindvoerder.
Als de WSNP positief is afgerond heeft u een schone lei, dit betekend dat alle schulden die zijn ontstaan voor de toelating tot de WSNP worden kwijtgescholden.


Geplaatst:

Vijfjaarlijkse evaluatie

Een bewindvoerder maakt iedere 5 jaar een verslag voor de rechter. Op deze manier kan de rechter controleren hoe het bewind ervoor staat. Ook kan de rechter beoordelen of een minder ingrijpende maatregel ook voldoende zal zijn. Soms kan het juist. Het doel van de vijfjaarlijkse evaluatie is om te kijken of het bewind voortgezet moet worden en of er een zwaardere maatregel of een minder ingrijpende maatregel moet komen. De cliënt kan deze vijfjaarlijkse evaluatie inzien. Er wordt meestal een afspraak gemaakt zodat de bewindvoerder en de cliënt dit rustig door kunnen nemen. De bewindvoerder vult de vijf jaarlijkse evaluatie in. De cliënt heeft ook ruimte om zijn of haar mening te geven.

Wat staat er allemaal in een vijfjaarlijkse evaluatie?

Allereerst staan de persoonsgegevens van de cliënt en gegevens van de bewindvoerder in de evaluatie. Hierna wordt het contact tussen de cliënt en de betrokkene besproken. Daarna volgt de situatie. Hierin wordt omschreven wat de situatie is van de cliënt op het moment van het opstellen van de vijfjaarlijkse evaluatie. Daarna volgen er vragen over het verloop van de maatregel. Hier wordt de vraag gesteld of de situatie van de cliënt verbeterd, verslechterd of niet veranderd is. Er worden ook vragen gesteld over de voortzetting van de maatregel. Als laatste is er ruimte voor opmerkingen en wordt de vraag gesteld of het verslag besproken is met de betrokkene. Alle vragen die gesteld worden, moeten onderbouwt worden door de bewindvoerder. De bewindvoerder en de cliënt moeten beide de vijfjaarlijkse evaluatie ondertekenen.

Wat gebeurt er na de vijfjaarlijkse evaluatie?

De kantonrechter zal de vijfjaarlijkse evaluatie beoordelen. Het kan zijn dat de kantonrechter vragen heeft over de ingevulde evaluatie. De bewindvoerder zal dan nog een schriftelijke aanvulling geven. Uiteindelijk zal er bericht komen van de kantonrechter over de evaluatie. Hierin wordt besloten of het bewind ongewijzigd kan blijven of dat het er een zwaardere of juist minder zwaardere maatregel moet komen.


Geplaatst:

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een brief waarin u de rechter vraagt iets te beslissen. Een verzoekschriftprocedure start je door een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Verzoekschrift Bewindvoering

Voor Bewindvoering is er een standaard aanvraagformulier opgesteld door de rechtbank namelijk verzoek tot onderbewindstelling. Dit formulier kunt u downloaden op de site van de rechtbank en invullen.

Wie kan de aanvraag indienen?

Bewindvoering kan aangevraagd worden door de volgende personen of instellingen. De persoon die de aanvraag indient word de verzoeker genoemd. De betrokkene kan ook zelf de verzoeker zijn.

Procedure

Zodra het verzoekschrift is ingediend gaat de rechtbank een datum bepalen voor de zitting en worden de uitnodigingen verstuurd. Indien er sprake is van verweer kan belanghebbende familie een verweerschrift opsturen als antwoord op het verzoekschrift. Dan vind de zitting plaats. De zitting kan ook telefonisch of online plaats vinden. Tijdens de zitting word het verzoek mondeling behandeld. Tot slot doet de kantonrechter uitspraak. Deze uitspraak word een beschikking genoemd. Indien u of uw belanghebbende het er niet mee eens zijn, kunt u in hoger beroep gaan. Let op hoger beroep moet binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.


Geplaatst:

Vaste lasten

Vaste lasten zijn terugkeerde kosten. Denk hierbij aan kosten zoals de huur of hypotheek. De kosten van uw zorgverzekering en uw televisie en/of internet abonnement, maar bijvoorbeeld ook uw sportabonnement vallen onder de vaste lasten.

De vast lasten kunnen kosten zijn die maandelijks voorkomen, jaarlijks of per kwartaal. Voor het betalen van deze kosten wordt er vaak gereserveerd.

Besparen op vaste lasten

Volgens het Nibud (2019) word er 55% van het netto inkomen uitgeven aan de vaste lasten, en voor iemand of bijstandsniveau 50% uit gegeven aan de vaste lasten.

Het is dan ook niet gek om te besparen op uw vaste lasten. Zo kan er gekeken worden of er abonnementen opgezegd kunnen worden waardoor u weer meer budget overhoud. Of bij abonnementen zoals het energie en internet of er een goedkoper abonnement is bij een andere leverancier. Hierdoor zou u flink kunnen besparen op uw vaste lasten.

Maar u kunt niet op alle vaste lasten besparen, u kunt bijvoorbeeld niet besparen op uw huur of op de belastingen.


Geplaatst:

Schuldhulpverlening

Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Als je zelf niet meer weet wat je moet, kom dan in actie en zoek hulp. De gemeente is verplicht je te helpen bij schulden. Zij kunnen zelf begeleiding geven of weten je door te verwijzen naar de juiste plek. Zij maken samen met jou een plan om de schulden op te lossen.

Wat is schuldhulpverlening en wat doet schulphulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden door een schuldhulpverlenende instantie (meestal de Gemeente) wordt geholpen in het aflossen van de financiële schulden. De schuldhulpverlener heeft de rol van bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel is het vinden van een oplossing voor de (problematische) schuldsituatie van de cliënt, zodat er weer een stabiele financiële situatie ontstaat.

Er wordt een overzicht gemaakt van alle schulden (een schuldenlijst).

Is schuldhulpverlening gratis?

Schuldhulpverlening is een gratis advies bij het oplossen van uw schulden als u gaat naar uw gemeente. De schuldhulpverlener gaat met u kijken welk traject voor u de beste oplossing is.

Ze gaan ervoor zorgen dat de oorzaak (oorzaken) duidelijk worden en kijken wat voor hulp er eventueel van buitenaf nodig is, het kan zijn dat deze hulp niet gratis is.

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?

Er zijn verschillende soorten hulp:

Afhankelijk van de hoogte van de schulden en uw persoonlijke situatie zal worden gekeken wat er het beste bij u past en voordat de aflossing van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers.

Wat zijn de voorwaarden voor schuldhulpverlening?

U kunt schuldhulpverlening krijgen als u:


Geplaatst:

Schuldenlijst

Dit is een lijst/overzicht van alle schulden (betalingsachterstanden) die er zijn.

De bewindvoerder of iemand anders die je helpt met het oplossen van de schulden zal je helpen bij het maken van deze schuldenlijst. Hiervoor is van van jou alle informatie nodig. Het is dus belangrijk dat je alle post gaat openmaken en alle herinneringen, aanmaningen, brieven van deurwaarders etc. bewaard en bespreekt.

Bij een aantal instanties kan je schuldenoverzichten opvragen.

Op www.schuldenwijzer.nl kan je een overzicht krijgen van deurwaarders die jouw gegevens hebben geregistreerd. Let op, hier staan niet al jouw schuldeisers. Incassobureaus staan hier bijvoorbeeld niet gemeld.

Aan de hand van dit eerste overzicht zullen de schuldeisers worden aangeschreven en zal worden gekeken welke vorm van schuldhulpverlening gaat passen bij jou situatie.

In de loop van het traject kan de schuldenlijst wijzigen, het is dus belangrijk iedere keer goed te controleren of alle schuldeisers er nog op staan. Als er schuldeisers niet meer op staan, dan is het belangrijk dat je weet wat er met deze schuld is gebeurd. Een schuld kan zijn overgedragen naar een deurwaarder en/of incassobureau, daardoor kan het bedrag van de vordering, door extra bijkomende kosten, zijn verhoogd.

Op het moment dat alle schuldeisers akkoord zijn met een regeling, dan is het belangrijk dat deze hierin alles is/wordt meegenomen.


Geplaatst:

Reserveren

Als wij bij u als bewindvoerder zijn aangesteld beheren wij u inkomen en uitgaven. Om ervoor te zorgen dat alle uitgaven netjes en op tijd betaald worden reserveren wij voor uw uitgaven.

Waarom word er gereserveerd

Om te voorkomen dat er achterstanden in uw vaste lasten ontstaat wordt er maandelijks of eenmalig gereserveerd. Wij reserveren voor grote maar ook kleine uitgaven. Ook verschilt het per uitgaven of er maandelijks of eenmalig voor gereserveerd moet worden.

Maandelijkse reserveringen

Voorbeelden van maandelijkse reserveringen is bijvoorbeeld het eigen risico van uw zorgverzekering. Meestal is uw eigen risico € 365,-. Als dit in een keer betaald moet worden is het best een grote uitgaven. Daarom wordt hiervoor maandelijks bijvoorbeeld € 35 gereserveerd. Dat geld ook voor de gemeentelijke en waterschapbelastingen. Dit zijn jaarlijkse uitgaven waarvoor per maand gereserveerd word.

Eenmalige reserveringen

Eenmalige reserveringen is bijvoorbeeld de energietoeslag. Doordat de prijzen zo zijn gestegen, konden mensen met een laag inkomen energietoeslag krijgen. Dit bedrag hebben wij gereserveerd voor de hoge energie nota of het maandelijks termijnbedrag indien het termijn verhoogd is door de nieuwe prijzen.

Reservering schuldregeling

Indien u in de schulden zit en we u hebben aangemeld bij de schuldregeling sparen wij alvast voor de afdracht van de regeling. Aangezien de aanmelding erg lang kan duren. Hierdoor zorgen wij ervoor zodra de regeling rond is u in een keer een deel kunt afdragen aan de schuldregeling.


Geplaatst:

Plan van aanpak

Als er een verzoek wordt gestuurd naar de rechtbank voor bewindvoering moet hierbij ook een plan van aanpak meegestuurd worden. Het plan van aanpak is een formulier van de rechtbank hierin stellen zij vragen over de afspraken die gemaakt worden tussen de bewindvoerder en de persoon die onder bewind komt. De bewindvoerder bespreekt dit plan van aanpak meestal met u voordat het verzoek wordt gestuurd naar de rechtbank.
In het plan van aanpak staat wat het doel van de bewindvoering is en worden afspraken vastgelegd die de bewindvoerder met u maakt. Ook staat in het plan van aanpak informatie over uw situatie, bijvoorbeeld of u schulden heeft, een eigen woning heeft en of er familie is die het niet eens is met het verzoek.

Het plan van aanpak wordt ondertekend door de persoon om wie het gaat en de bewindvoerder.

Aanvullend plan van aanpak
Als u schulden heeft moet er een gewoon plan van aanpak en een aanvullend plan van aanpak opgestuurd worden naar de rechtbank. In het aanvullend plan van aanpak worden vragen gesteld over de schulden, zoals, hoe hoog de schulden zijn en of er al betalingsregelingen zijn afgesproken.


Geplaatst:

OnView

Wat is OnView?

OnView is het systeem waar wij in werken. Hierin staan alle cliëntgegevens zoals inkomsten en uitgaven, schulden, belangrijke gegevens en transacties. Dit is een beveiligd systeem. Ook cliënten kunnen inloggen bij OnView. In het begin van het bewind of budgetbeheer krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor OnView waarmee u kunt inloggen.

Wat kan ik allemaal zien in OnView?

Als cliënt kunt u meekijken via het portaal van OnView. Wij maken regelmatig een update zodat de gegevens in OnView geregeld ververst worden. Soms kan het wel zijn dat de gegevens niet helemaal up to date zijn. Houdt hier daarom ook rekening mee.

In OnView kunt u transacties zien die op uw rekeningen zijn gedaan. Dit kan zowel van uw leefgeldrekening als uw beheerrekening. U kunt zien wat er van uw bankrekeningen af is gegaan en wat erop is gestort. Ook staat hier het budgetplan. Daarin kunt u zien wat er in de maand(en) betaald wordt en wat u ontvangt en op welke data dit gebeurt. Hier worden ook reservering en aflossingen die er in die maand zijn ingepland in opgenomen. Verder ziet u uw inkomsten en uitgaven. Indien u schulden heeft, kunt u ook de schuldenlijst zien in OnView. Ook zijn uw verzekeringen te zien. Hierbij ziet u welke verzekeringen u heeft en bij welke maatschappij. Ook ziet u de premie die u betaalt per verzekering.

Alle informatie die u kunt inzien in OnView is in te lezen voor meerdere maanden. U kunt aangeven voor welke periode u iets wilt inzien. Hierdoor kunt u elke maand zien wat er gebeurt.


Geplaatst:

Mentor

Iemand kan een mentor krijgen als diegene niet in staat is om over persoonlijke zaken te beslissen. Er wordt dan ook wel gesproken van mentorschap. Bij mentorschap beslist de mentor over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor doet niks met geldzaken. Een mentor helpt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden.

Hoe kan ik een mentor krijgen?

Mentorschap kunt u aanvragen bij de rechtbank. U moet dan een verzoek tot instelling mentorschap indienen. De rechter zal uitspraak doen en beslist of het mentorschap uitgesproken kan worden.

Wat doet een mentor allemaal?

Een mentor voert onder andere de volgende taken/verplichtingen uit:

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind, mentorschap en curatele?

Bij curatele wordt iemand beschermt voor zijn persoonlijke zaken en geldzaken, dit is de zwaarste vorm. Degene die onder curatele staat mag dus niet zelf beslissingen maken op het gebied van persoonlijke zaken en geldzaken. Als er sprake is van mentorschap dan kan de cliënt niet beslissen over persoonlijke zaken. Dit heeft dus niks te maken met geldzaken. Bij beschermingsbewind gaat het juist alleen om geldzaken. Hierbij wordt een bewindvoerder benoemd die de geldzaken voor hem regelt. De cliënt is bij beschermingsbewind wel in staat om zelf in staat is om te beslissen over persoonlijke zaken. Deze drie beschermingsmaatregelen worden via de rechtbank uitgesproken.

Fidima biedt geen curatele en mentorschap aan.